Regiostrategie thuisloosheid Noord-West-Vlaanderen

De regiostrategie vind je hier.
De nulmeting dak- en thuisloosheid 2014 van het Steunpunt WVG

In 2014 werken we op drie sporen:

referentieadres (regio Noord-West-Vlaanderen)
– overleg met mensen binnen het OCMW die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van het referentieadres. Uitwisseling – opsporen knelpunten – afstemmen;
– indien nodig: overleg met mandatarissen om beleid in de regio af te stemmen.

lokale/regionale crisisopvang (regio Brugge, met financiële ondersteuning van het Stedenfonds)
– de inventaris van crisiswoningen wordt verfijnd en geactualiseerd;
– we onderzoeken wie wil meewerken aan een regionale pool: wie wil welke inbreng doen wat betreft woningen én begeleiding voor (kortdurende = max 21 dagen) opvang;
– de afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een protocol;

crisisnetwerk optimaliseren (regio Brugge, met financiële ondersteuning van het Stedenfonds)
– netwerk nieuw leven inblazen: bestaande partners motiveren + nieuwe partners zoeken;
– samenwerkingsafspraken vastleggen;
– continuering van de werking verzekeren.

De vijf Feantsa doelstellingen, leidraad voor de werking

– Niemand (met en zonder papieren) mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.
– Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheid naar (begeleid) wonen.
– Niemand mag uit een instelling ontslagen worden ( ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling,…) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.
– Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings-en herhuisvestingmogelijkheden.
– Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.