Traject (Boven)lokaal Zorg- en Welzijnsbeleid : UITNODIGING

​TRAJECT (BOVEN)LOKAAL Zorg- en Welzijnsbeleid voorjaar 2018

Lokale besturen zetten allemaal in op het welzijn van onze bevolking. Op basis van lokale noden nemen ze allerhande initiatieven om er voor te zorgen dat inwoners zich goed voelen in hun  gemeente. Een adequaat Zorg- en Welzijnsbeleid zit met andere woorden ingebakken in het DNA van stad of gemeente. Uitdagingen stoppen vaker niet aan de gemeentegrenzen. Zo werken heel wat  welzijnspartners en zorg- actoren regionaal.

Binnen een bijzonder partnerschap nodigen het Regionaal Welzijnsplatform Noord- West-Vlaanderen, het RESOC Noord- West-Vlaanderen, het Sociaal Huis Oostende, het OCMW Brugge,enProvincie, meer bepaald Steunpunt Data en Analyse,samen uit.

We willen lokale besturen (OCMW en gemeente) uit de regio , netwerkorganisaties in zorg en welzijn,  en zorg- en welzijnspartners samen zetten in thematrajecten. Waar liggen er gemeenschappelijke uitdagingen ? Welke tendensen komen op ons af?. Wat betekent dit concreet en hoe kunnen we hier een antwoord bieden? Samen kunnen we wellicht meer bereiken met minder, en daar wint iedereen bij: zowel gemeente. als organisaties, als burger.

Niemand kan eromheen dat er heel wat maatschappelijke tendensen en veranderingen op ons afkomen. Denk aan de visienota 2020, de uitrol van zorgregio’s eerste lijn, de persoonsvolgende financiering, buurtgerichte zorg, Het Vlaamse actieplan GGZ, het actieplan Jeugdhulp, het vermaatschappelijken van de zorg.

Wat betekent dit allemaal op lokaal welke (gemeenschappelijke) uitdagingen er zijn. En we willen dit samen met jullie , experten in het en bovenlokaal niveau?

Vanuit het inhoudelijk en kwantitatief duiden van de thema’s, willen we samen met jullie verkennen welzijnswerkveld, in een aantal thematische werkgroepen verfijnen en inhoudelijk verder uitwerken. Volgende vragen liggen op tafel:

1.         Welke uitdagingen kunnen we gezamenlijk aanpakken? Wat kunnen we van elkaar leren?
Waar zit de win-win?

2.         Welke uitdagingen pakken we best lokaal aan en wat bestaat reeds?
Hoe (anders) verbinden?

3.         Welke uitdagingen vergen een Vlaamse of federale aanpak?
Hoe signaleren we dit het sterkst aan onze overheden?

Wat kun je betekenen als stad, regio, organisatie? Wat drijft boven? We willen samen zoeken waar de prioriteiten en opportuniteiten liggen t.o.v. dit thema in de regio.

De themagroepen worden georganiseerd in de periode eind januari-eind maart, per themagroep voorzien we 2 à 3 overlegmomenten van een halve dag.

Het resultaat van de gezamenlijke oefening moet zijn dat er duidelijkheid komt over waar we de  komende jaren best op  inzetten.

De gekozen thematrajecten zijn:

1.      Zorg:
Wat is goede zorg?
Mensen zolang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen.
Nabijheid van zorg – en dienstverlening 
Verhogen van toegankelijkheid van zorg 
Zelfregie
Welke tendensen die op ons afkomen hebben hier invloed op?
Wat betekent dit voor lokale besturen, netwerken en welzijn- en zorgactoren?
Wat kunnen lokale besturen doen? Wat kunnen organisaties hierin betekenen? Wat kunnen we leren van elkaar? Waar zitten uitdagingen?

2.      Ontwikkelingskansen garanderen.
Wat betekent ‘maximale  ontwikkelingskansen” geven?
mensen kunnen zich ontplooien tot een eigen identiteit en krijgen een (betekenisvolle) plaats in hun omgeving. 
Iedereen moet in staat kunnen zijn om eigen mogelijkheden te ontplooien.
Doch voor mensen die dreigen uit de boot te vallen:
**Zorgen dat ze niet uit de boot vallen. 
**Bereikbaarheid en toegankelijkheid van ondersteuning verhogen 
We kijken in eerste instantie naardoelgroep  kinderen en jongeren(+ Kinderen tot 12j, jongeren tot 18j en jongvolwassenen 18-25j)
Denk aan kinderopvang/ opvoedingsondersteuning/flankerend onderwijsbeleid / aanpak kinderarmoede/ verhoogde – kwetsbaarheid-  indicatoren.
Welke tendensen die op ons afkomen hebben hier invloed op?
Wat betekent dit voor lokale besturen, netwerken en welzijns- en zorgactoren?
Wat kunnen lokale besturen doen? Wat kunnen organisaties hierin betekenen? Wat kunnen we leren van elkaar? Waar zitten uitdagingen?

3.      Ontwikkelingskansen garanderen in opleiding en tewerkstelling:
Wat is goeie opleiding en tewerkstelling?
Duurzame inschakeling in werk en opleiding.
Ondersteuning bieden om tewerkstelling en opleiding  aan te bieden die haalbaar is
en passend.
Wat betekent werkbaar werk?
Welke tendensen die op ons afkomen hebben hier invloed op?
Wat betekent dit voor lokale besturen, netwerken en welzijns- en zorgactoren?
Wat kunnen lokale besturen doen? Wat kunnen organisaties hierin betekenen? Wat kunnen we leren van elkaar? Waar zitten uitdagingen?

4.      Wonen:
Wat betekent het ‘recht op duurzaam wonen’
Kwaliteitsvol
Betaalbaar
Aangepast aan noden
Aangepaste omgeving
Welke tendensen die op ons afkomen hebben hier invloed op?
Wat betekent dit voor lokale besturen, netwerken en welzijns- en zorgactoren?
Wat kunnen lokale besturen doen? Wat kunnen organisaties hierin betekenen? Wat kunnen we leren van elkaar? Wat lopen we beter samen? Waar zitten uitdagingen?

5.    Financiële weerbaarheid:
Wat betekent financiële weerbaarheid?
Vertrekpunt is ‘kwalitatief leven’ als basisrecht van ieder. 
Hoe kun je daartoe bijdragen?

Welke tendensen die op ons afkomen hebben hier invloed op?
Wat betekent dit voor lokale besturen, netwerken en welzijns- en zorgactoren?
Wat kunnen lokale besturen doen? Wat kunnen organisaties hierin betekenen? Wat kunnen we leren van elkaar? Waar zitten uitdagingen?

Om dit traject te doen slagen hebben we jullie nodig.

We richten ons naar stafmedewerkers, diensthoofden lokale besturen, ervaren basiswerkers die ook een bredere scoop kunnen hanteren, beleidsgemandateerden, beleidsmedewerkers,.. We richten ons breed naar een diverse vertegenwoordiging in regio en regionale actoren  om de kruisbestuiving in de startblokken alle kansen te geven.
We lopen de trajecten op relatief korte tijd startend eind januari 2018 om eind maart 2018 af te ronden. Aansluitend wordt een inspiratienota opgemaakt die een vertaling geeft van de gelopen trajecten en aanzetten  kan geven aan relevante partners in de regio tav regionale/lokale keuzes.

Via deze inschrijftool kan een deelnemer inschrijven tot vrijdag 26 januari 2018 vóór 12u . Een tendensennota wordt verstuurd naar alle deelnemers in voorbereiding op de thematrajecten. Een deelnemer mag zeker voor meerdere thema’s inschrijven. Om het  proces alle kansen te geven, rekenen we op een maximale aanwezigheid van deelnemers.
Voor de locatie geven we heden het Streekhuis Kasteel Tilleghem op.  Wijzigingen locatie worden tijdig aangekondigd per mail aan de deelnemers.

 ​​         

Deze uitnodiging mag breder verspreid worden via jullie netwerken.

Nele Welvaert

Coördinator Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen
Tillegemstraat 81
8200 Brugge
050/40 70 16
0472/53 39 51
info@welzijnsplatform.be
www.welzijnsplatform.be