Categorie archief: Wonen

Uitnodiging studienamiddag Huurdersbond West-Vlaanderen

STUDIENAMIDDAG

27/11 Ieper (Het Perron)
06/12   Roeselare (Welzijnshuis)


Het nieuwe Vlaamse Huurdecreet staat voor de deur en dit wordt dan ook hét thema van de studienamiddag dit jaar. Voor één keer dus geen keuze tussen een vorming sociale of private huur. Wat mag je verwachten:

We gaan in op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Woninghuurwet:
– Welke veranderingen zijn er qua opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder?
– Wat met samenwonenden?
– Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?
– Wat bij het overlijden van de huurder?
– …..
Daarna wordt stilgestaan bij enkele praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving.


PROGRAMMA

13u30 Onthaal
13u45 Welkom
14u00 Workshop
16u30 Einde


Collectieve leden: €10 p.p.
Niet-leden: €30 p.p.


Inschrijven

Sociale huur: tijdelijke contracten en aanpak onderbezetting

vvsgIn de VVSG week Nr 1 (Week van 5 tot 11 januari 2016), kon u reeds lezen dat er wijzigingen op komst zijn in het sociale huurstelsel.

Een recent ingediend ontwerpdecreet voert tijdelijke contracten in op basis van het inkomen van de sociale huurder.
Sociale huurders zullen een tijdelijk huurcontract krijgen van negen jaar, telkens verlengbaar met drie jaar.Een te hoog inkomen zal leiden tot de opzeg van de sociale woning.
De onderbezetting van de sociale woning wordt eveneens een opzeggingsgrond.
Het ontwerpdecreet zet ook stevig in op de aanpak van domicilie- en sociale fraude.

In dit document leest u er meer over. Meer info: joris.deleenheer@vvsg.be

Zeker Wonen is Thuis komen Campagne Vlaamse Huurdersbonden mei 2016

Het Vlaams Huurdersplatform, VIVAS en de Vlaamse Huurdersbonden vinden woonzekerheid van essentieel belang. De Vlaamse regering besliste dat nieuwe huurders op de sociale huurmarkt enkel nog tijdelijke contracten zullen krijgen. Het Vlaams parlement moet dit nog bekrachtigen, maar voor bovenstaande organisaties is dit voldoende reden om het belang van woonzekerheid in de sociale huur nog eens in de verf te zetten. Eén van de acties is het opstarten van een affichecampagne onder de slogan “zeker wonen = thuis komen”, waarbij wordt gepleit voor het behoud van woonzekerheid en tegen tijdelijke contracten voor nieuwe huurders.

Wenst u ook één of meerdere affiches te bestellen? Stuur dan een mailtje naar info@ huurdersbondwestvlaanderen.be met het aantal affiches dat u wenst te ontvangen en het adres waar we deze naar toe mogen sturen

Contactpersoon :Sien.mallet@huurdersbondwestvlaanderen.be

’t Sas woonondersteuning anno 2016

’t SAS Brugge anno 2016 een gedifferentieerd aanbod  WOONONDERSTEUNING:
Een beknopt overzicht.

Woonbegeleiding

 • Mensen met problematiek rond wonen

Wonen-Welzijn

 •  Mensen met (vermoeden van) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
 •  Herhaalde woonproblematiek in nabije verleden
 • Woonachtig in sociale huisvesting

Preventie Uithuiszetting

 • Laatste kans
 • Overlastproblematiek + huurachterstal
 •  Sociale huisvesting

Crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszettiing

 • Opgeroepen door vrederechter ikv art 13.44 Ger Wb
 •  Privé of sociale huisvesting

Nachtopvang

 • Nachtopvang Brugge biedt een bed voor de nacht aan mensen die acuut dakloos zijn. Dit volgens het systeem bed – bad – brood

Met Reguliere nachtopvang

 • Sinds november 2013
 •  Inbelsysteem
 • Doel: mensen een veilige en rustige nacht aanbieden
 • Bed – bad – brood principe, maar toch gericht op toeleiding
 • Capaciteit: 10 bedden
 • Gratis aanbod – laagdrempeligheid
 • max. 5 op 8 nachten

Met Winteropvang

 • Start vanaf vriespunt of lager
 •  Geen stopnachten
 •  Uitbreiding 18 bedden

Dienst Crisisbegeleiding

 • De dienst crisishulp biedt een kortdurende begeleiding op maat aan elke thuisloze cliënt. Dit vanuit een integrale en positieve benadering.

Crisisopvang ‘t Sas

 • Aanmelding : via COC
 • Verblijvend op grondgebied Brugge
 • 10 Kamers crisisopvang
 • Heroriëntatie naar stabiele woonoplossing Vb. Doorgangswoningen
 • Netwerkvorming via wekelijks cliënt-overleg

Meer vragen in vereniging ’t Sas
050/32.76.70 info@sasbrugge.be

OCMW Brugge opstart woning na LOI

We zijn bezig met een zogenaamde “eerste woning na LOI”, die deze maand zal starten.

1.      Opstarten van een startwoning na LOI op het adres Pijpersstraat 5 te 8000 Brugge

Wij stellen voor om 5 LOI plaatsen in de woning aan de Pijpersstraat 5 8000 Brugge te schorsen (ondertussen zoeken we wel nieuwe LOI-plaatsen) en in te zetten als ‘overgangsmogelijkheid’ voor mensen die geen huisvesting hebben gevonden binnen de vooropgestelde termijn.
Wij stellen voor deze mensen maximum 3 maanden de mogelijkheid te geven in deze woning te verblijven.
Binnen de maatschappelijke dienstverlening wordt een overlegstructuur opgericht om, op basis van het verslag van de maatschappelijk werker, zo objectief mogelijk te beslissen wie hiervoor in aanmerking komt.
Naar analogie met de regeling voor mensen die in crisisopvang verblijven, kunnen de cliënten die in deze structuur terecht komen, leefloon of equivalent als alleenstaande aanvragen.
Wij stellen voor om, naar analogie van mensen die in een doorgangswoning verblijven, een verblijfskost aan te rekenen van € 15,00 per dag.Het leefloon of het equivalent leefloon wordt ingehouden tot betaling van deze verblijfskosten en het saldo wordt aangewend voor het uitbetalen van wekelijks leefgeld (volgens het systeem LOI) en om te sparen voor een huurwaarborg of eerste maand huur.

Wij stellen volgende voorwaarden voor om in aanmerking te komen voor deze vorm van opvang:

–      Positief zoekgedrag vanaf het moment dat men de beslissing van dienst vreemdelingenzaken heeft ontvangen

–      Uitputten van alle mogelijke vormen van crisisopvang in het reguliere circuit (met uitzondering van de nachtopvang)

–      Verdere inzet bij het zoeken van een oplossing tijdens het verblijf in deze woning

–      Extra aandacht voor mensen met medische en psychische problematiek

–      Extra aandacht voor zeer jonge asielzoekers (waarvan twijfel is over het al dan niet meerderjarig zijn)

–      Er wordt nagegaan of iemand eigen financiële middelen heeft

–      Akkoord met de volledige afstand van het leefloon tot betaling van de verblijfskosten, het leefgeld en sparen.

Daarnaast hebben we ook alle Brugse immokantoren een brief gestuurd met alle informatie over schriftelijke huurwaarborg, afhouden huur van leefloon,…

Mvg

Veerle Van Vynckt
050/32 64 20
0478/52 07 95

Solidair wonen

Studie over de mogelijkheden voor de erkenning van solidair wonen

Actualisatie van de studie van 2006 en nieuwe ontwikkelingen

Klik hier voor de studie.

 

Ondertussen is er voor de eerste keer een rechterlijke uitspraak (Arbeidsrechtbank van Oudenaarde – februari 2013) die een inwoner van een co-housingproject in Zottegem beschouwt als alleenstaande.